Υποτροφίες Ολυμπιακής προετοιμασίας από το Ίδρυμα Λεβέντη

Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη (A. G. LeventisFoundation) ενισχύοντας με συνέπεια, και για 24η συνεχή χρονιά, την προσπάθεια αθλητών και αθλητριών με την παροχή κινήτρων διάκρισης στον αθλητισμό, προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας, για αθλητικές διακρίσεις του έτους 2022.

Υποτροφίες Ολυμπιακής προετοιμασίας από το Ίδρυμα Λεβέντη

Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλουν και φέτος, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, ενώ για πρώτη φορά, το πρόγραμμα στηρίζει και η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, συνδράμοντας με τον τρόπο αυτό στην προαγωγή των αξιών του Ολυμπισμού, ενισχύοντας την αγάπη για τον αθλητισμό και την αριστεία, και στοχεύοντας να υποστηριχθούν αθλητές από όλες τις Ομοσπονδίες Ολυμπιακών Αθλημάτων.

Ο διαγωνισμός για τις Υποτροφίες Ολυμπιακής Προετοιμασίας για το έτος 2022 προκηρύσσεται υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

 1. Υποτροφίες

Κατά την αδέσμευτη κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, χορηγούνται πενήντα οκτώ (58) αθλητικές υποτροφίες ετήσιας διάρκειας και ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ έκαστη, σε αθλητές και αθλήτριες από την Ελλάδα ή την Κύπρο, που αγωνίζονται σε ατομικά ολυμπιακά αθλήματα.

 1. Δικαίωμα Υποψηφιότητας

Υποψηφιότητες δύνανται να υποβάλλουν αθλητές και αθλήτριες ατομικών αθλημάτων από την Ελλάδα ή την Κύπρο. Αθλητές στους οποίους χορηγήθηκε υποτροφία στο παρελθόν έχουν τη δυνατότητα να τη διεκδικήσουν ξανά και να τους χορηγηθεί εκ νέου.
Για τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης παρακαλούμε δείτε το αρ.4

 1. Υποβολή Υποψηφιότητας

(α) Διαδικασία υποβολής:
Οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται με τη συμπλήρωση της ειδικής αίτησης, που διατίθεται σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος www.agleventisfoundation.org/el

Η αίτηση, η οποία θα περιλαμβάνει και τους όρους δέσμευσης που οφείλει να τηρήσει ο υποψήφιος σε περίπτωση χορήγησης της υποτροφίας, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

(1) Βιογραφικό σημείωμα (αθλητικό και σπουδών).
(2) Βεβαίωση της αρμόδιας ομοσπονδίας για το τρέχον έτος περί των αθλητικών επιδόσεων που επικαλείται ο υποψήφιος.
(3) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα αναφέρει τυχόν υποτροφίες ή χορηγίες που έχει ήδη λάβει.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

(β) Χρόνος υποβολής:
Υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές και θα παραλαμβάνονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ έως και την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022. Υποψηφιότητες που θα υποβληθούν ύστερα από την ημερομηνία αυτή ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

(γ) Τόπος υποβολής:

Ο φάκελος της υποψηφιότητας με τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] έως την Τρίτη, 20/12/2022.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντηwww.agleventisfoundation.org/el ήμέσω e-mail στο [email protected]

(δ) Πληροφόρηση
Η προκήρυξη δημοσιεύεται με:
(1) Καταχωρήσεις στον Τύπο μέσω της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ και του αθλητικού sitegazzetta.
(2) Ηλεκτρονική καταχώριση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη.
(3) Αναγγελία στις Ομοσπονδίες, στις οποίες έχει αποσταλεί φάκελος με την προκήρυξη καθώς και την αίτηση για τις υποτροφίες.

 1. Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
  Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη αναθέτει την κρίση των φακέλων υποψηφιότητας σε ορισθείσα Επιτροπή. Η αξιολόγηση γίνεται κατά κύριο λόγο με βάση τις αθλητικές επιδόσεις του 2022 και την προοπτική επιτυχιών στους επερχόμενους Ολυμπιακούς αγώνες στο Παρίσι 2024. Βαρύτητα δίνεται στη συμμετοχή των αθλητών/τριών στην Εθνική Ομάδα και στις διακρίσεις σε παγκόσμιο/πανευρωπαϊκό επίπεδο, στην κατηγορία τους. (Προτεραιότητα δίνεται σε αθλητές και αθλήτριες που δεν έχουν χορηγούς ή/και δεν λαμβάνουν άλλη οικονομική ενίσχυση από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.)
 2. Ανακήρυξη Υποτρόφων

Η επιλογή των υποτρόφων θα τεθεί στην αδέσμευτη κρίση της Επιτροπής, που έχει ήδη ορίσει το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη και θα εγκριθεί τελικώς από το Δ.Σ. του Ιδρύματος.
Η αυτοπρόσωπη εμφάνιση των υποτρόφων στην Αθήνα κατά την τελετή απονομής των υποτροφιών συνιστά απαραίτητο όρο για τη χορήγηση της υποτροφίας.

 1. Καταβολή Υποτροφιών

Οι υποτροφίες θα καταβληθούν στους επιτυχόντες κατά τη διάρκεια τελετής, η ημερομηνία της οποίας θα ανακοινωθεί στους βραβευθέντες με επιστολή από το Ίδρυμα.

 1. Ερμηνεία των Όρων του Διαγωνισμού
  Tο Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη ερμηνεύει και συμπληρώνει ελεύθερα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
 2. Αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού
  Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει μία ή/και περισσότερες υποτροφίες σε περίπτωση που κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ότι οι υποψήφιοι δεν πληρούν τους όρους του διαγωνισμού.

Οι διαγωνιζόμενοι διά μόνης της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του. Για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη παρακαλούμε δείτε το σχετικό πεδίο στην Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας.

Η αίτηση

Δείτε Επίσης

Zagori Mountain Running 2024: 48ωρη παράταση εγγραφών

Zagori Mountain Running 2024: 48ωρη παράταση εγγραφών

Η Οργανωτική επιτροπή του Zagori Mountain Running ζητάει συγνώμη για την όποια αναστάτωση δημιουργήθηκε και δεν μπορέσατε χτες να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας και δίνει παράταση στις εγγραφές όλων των αγώνων των BASIC πακέτων μέχρι Τρίτη 09/07/2024 στις 23:59