Στις 11-12 Δεκεμβρίου η Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ με την υπ’ αριθ. 15/21.10.2020 απόφασή του και σύμφωνα με τον Ν. 2725/1999 (άρθρο 24) όπως ισχύει, τον Ν. 4726/2020 (άρθρο 22) και το Καταστατικό του ΣΕΓΑΣ (άρθρο 7 και επομ.) καλεί τα Σωματεία – μέλη του σε Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί την 11η  Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10:00 π.μ.

Ως τόπος διεξαγωγής ορίζεται η πόλη  της Λαμίας  στο  ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ «ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ» Κλειστό Γυμναστήριο Λαμίας, Φιλίας 1  τηλ. (22310 67413), ή εναλλακτικά σε περίπτωση  προβλήματος  λόγω COVID 19 η πόλη  της Τρίπολης στο   Κλειστό Γυμναστήριο ΔΑΚ Τριπόλεως, τέρμα Καλαβρύτων τηλ. (2710 225020 -223183) με ενημέρωση των σωματείων – μελών προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών.

Σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα και στις δύο (2) ανωτέρω πόλεις, το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος, αναλόγως των επιδημιολογικών συνθηκών που θα επικρατούν λόγω του COVID 19, να αλλάξει τον τόπο διεξαγωγής (πόλη και χώρο), ενημερώνοντας με σχετική ανακοίνωση τα σωματεία – μέλη προ τριών (3) τουλάχιστον ημερών.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης έχουν ως εξής:

  • 1.Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
  • 2.Λήψη επικυρωτικής απόφασης διαγραφής σωματείων – μελών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού.
  • 3. α. Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού   Συμβουλίου  από  1/1/2020  μέχρι 11/12/2020. Έγκριση και απαλλαγή της Διοίκησης.

          β. Οικονομικός και Ταμειακός απολογισμός εσόδων – εξόδων  από 1/1/2020   μέχρι 31/10/2020.

              Έκθεση Εξελεγκτικής  Επιτροπής για την ανωτέρω περίοδο και Απαλλαγή της Διοίκησης από

              κάθε διαχειριστική ευθύνη.  

  • 4.Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία, υπό την Προεδρία Δικαστικού Αντιπροσώπου θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπων στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΟΕ).
  • 5.Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από τον Πρόεδρο, είκοσι (20) τακτικών μελών και πέντε (5) αναπληρωματικών και Εξελεγκτικής Επιτροπής αποτελούμενης από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.
  • 6.Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού εκπροσώπου του ΣΕΓΑΣ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΟΕ), σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΟΕ (άρθρο 7 παρ. 2β) (Ν. 4639/2019 άρθρο 13 όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4726/2020) και άρθρο 24 παρ. 4 του Ν. 2725/99 όπως ισχύει.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 12 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο τόπο και χώρο με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.

Δείτε Επίσης